Alt Om Saltstraumen


Isvikvatnet, Urskarvatnet og Beibermåsken. Foto: Mats G. Nettelbladt

res_urdskar_550

KARTBLAD, N50: 2029 III Saltstraumen
KARTBLAD, N5: DW 213-3, -4
UTM, MIDT`PUNKT: VQ 775 473
UTM, YTTERGRENSER: VQ 76 46 - 78 48
NATURGEOGR.REG.: 42b
AREAL: 1169 daa
HØYDE OVER HAVET: 122-383 m
BERØRTE EIENDOMMER (GNR/BNR): 105/1, 106/1

Beliggenhet og naturgrunnlag
Verneområdet ligger øst for Valnesvatnet. Det omfatter fra vest nederste delen av Urskardalen, med østsiden av Urskarvatnet og Isvikvatnet (Litlvatnet), og østover mot Kronlitoppen til og med Storlivatnet, og hele dalen i sør fram til vestspissen av Firampivatnet.

Faglig vurdering
Skogen i reservatet er svært variert og består mest av artsrik lågurtbjørkeskog med innslag av kalkberg. Markvegetasjonen har stort innslag av et 15-talls orkidéarter og andre sørlig-varmekjære planter som skogvikke, trollbær og krattfiol.

Verneformål
Å bevare et område med en høy grad av urørthet og særdeles artsrike skogtyper, særlig orkidérik lågurtbjørkeskog.

Påvirkning og inngrep
Flere til dels gamle granplantefelt, men en god del trær er gått ut.


Høgstaudebjørkeskog med tyrihjelm (Aconitum septentrionale). Foto: Mats G. Nettelbladt

Kilde
http://nordland.miljostatus.no/msf_widePage.aspx?m=1489

Velg språk

Her finner du en grov tilnærming til ulike språk.

Du kan velge blant andre språk etterpå.

 English 

 Deutch

 Français

Vi gjør også oppmerksom på at enkelte funksjoner ikke virker etter oversettelsen.

Takk til 
https://translate.google.com/

Copyright © 2006-2019 - www.saltstraumen.info
Alle rettigheter reservert.