Alt Om Saltstraumen

Børvatnet naturreservat. Foto: Egil Roll

res_borvatn_550

Kartblad, N50: 2029 II Misvær
Areal: 588 daa
Høyde over havet: 50-500 m

Områdebeskrivelse
Børvatn naturreservat ligger ved Børvatn, i den sørlige delen av Bodø kommune. Naturreservatet omfatter ei vest- og sørvestvendt skråning rett øst for vatnet. Berggrunnen er hovedsakelig lettforvitrende kalkspatmarmor med innblanding av granitt.

Den øvre delen av reservatet er ras- og blokkmark, mens det i nedre del er frodig lågurtbjørkeskog med svære marmorblokker. Nede ved vannet er det rester etter gammel slåttemark. Vegetasjonen består av gråor-bjørkeskog med innslag av tysbast, rogn og selje. I de nedre delene er det høgstaudeskog.

Naturfaglige verdier
Naturreservatet omfatter den nest største kjente forekomsten av marisko i Norge.  Det er registrert over 2500 mariskoplanter i området, men det antas at forekomsten kan telle mer enn 4 000 eksemplar. Forekomsten er spesiell ved at de fleste mariskoene vokser i ren ur uten tresjikt. I bjørkeskogen står den rundt og til dels oppå marmorblokkene.

 
Marisko. Foto: Mats G. Nettelbladt 

Andre kravfulle planter som er registrert i området er fjellkveke, bergstarr, finnmarkssiv, fjellmarihand, brudespore, rødflangre, stortveblad, ballblom, tyrihjelm, trollbær, reinrose, skogvikke, krattfiol, tysbast og fjelltistel.

Verneformål
Å bevare den nest største kjente mariskoforekomsten i Norge.

Påvirkning / inngrep
I den nordvestlige delen av området er det to eldre plantefelt med gran. I den nedre delen av reservatet ble det i 1968 plantet 4000 gran.
 
Skjøtsel
Det er utarbeidet en skjøtselsplan for reservatet. Her anbefales det at plantefeltene med gran avvirkes for å hindre utskygging og frøspredning.

Se også Store Norske:
http://snl.no/marisko 
http://snl.no/.search/marisko/1/6/0/0/1

Kilde:
http://nordland.miljostatus.no/msf_widePage.aspx?m=1489

Velg språk

Her finner du en grov tilnærming til ulike språk.

Du kan velge blant andre språk etterpå.

 English 

 Deutch

 Français

Vi gjør også oppmerksom på at enkelte funksjoner ikke virker etter oversettelsen.

Takk til 
https://translate.google.com/

Copyright © 2006-2019 - www.saltstraumen.info
Alle rettigheter reservert.